Om Indre Finnmark Investeringsselskap AS (IFI)

Indre Finnmark Investeringsselskap AS (IFI) er et investeringsselskap som har nedslagsfelt i kommunene Tana, Nesseby, Karasjok og Porsanger for spesielt å løse egenkapital utfordringene i næringslivet i regionen.

IFU AS gikk ved etablering av IFI AS inn med 9,6 mill kroner i investeringsselskapet. IFI AS inngikk avtale med Finnmark Fylkeskommune om forvaltning av kr 10 mill til investeringskapital i 2004.

Investeringsselskapets målsetning er å investere i næringslivsprosjekt i Indre Finnmark som har en lønnsomhet og risiko som ivaretar selskapets kapital. IFI AS investerer i AS gjennom tilføring av aksjekapital. Investeringsselskapet skal bidra med risikovillig kompetent kapital, nettverk og strategiske allianser som skal medvirke til et større mangfold av innovative bedrifter.

Selskapets mål er investering i antatt konkurransedyktige bedrifter i Indre Finnmark. Det vil si bedrifter som har potensial for vekst og lønnsomhet, samt etablerte bedrifter med et økonomisk fundament og reelt utviklingspotensial. Bedrifter med markedspotensial utover det lokale vil være prioritert. Investeringsselskapet skal bidra til utvikling og innovasjoner med en kombinasjon av kunnskap og kompetanse, nettverk og samarbeid, samt egenkapital.

Sápmi Næringshage (SNH) har en sentral rolle i investeringsselskapet først og fremst gjennom eierskap og tilføring av kapital. Sápmi Næringshage forestå i tillegg administrasjon og forvaltning av investeringsselskapet. En stor del av SNH´s administrative ressurser knyttes opp mot daglig drift av investeringsselskapet. Det innebærer aktiv kartlegging av interessante investeringsprosjekter, vurdering av disse og oppfølging. Oppfølging innebærer styrerepresentasjon i porteføljebedriften enten av administrasjonen i SNH, styremedlem i  eller representant som SNH utnevner.

Ved vurdering om IFI skal gå inn i en etablering eller bedrift skal IFI legge vekt på

 • Personlig egnethet hos etablerer eller bedriftseier

 • Samarbeidsevner hos etablereren/bedriftseieren

 • Mulighet for vekst i bedriften på sikt

 • IFI sin mulighet for å få tilbake sin investering

 • Mulighet for salg av aksjer etter 3 - 5 år

 • Bedriftens behov for kompetanse gjennom sitt styre

 • Betydningen av denne kompetansen

 • Bedriftseier/etablerer sin evne til å gå inn med nok kapital
   

Følgende retningslinjer gjelder for IFI AS sine investeringer

 • Ved nyetablering eller emisjoner, skal etablerer-/bedriftseiere gå inn med minimum 50 % av etablerings-/emisjonskapitalen.

 • IFI kan eie opp til 49 % av aksjene i en bedrift

 • Ved tings innskudd i forbindelse med emisjon eller etablering, skal etablerer/bedriftseier i tillegg gå inn med aksjekapital på minimum kr 100 000 i pengeinnskudd

 • For at IFI skal gå inn med kapital ved emisjon, skal lån til aksjonærer eller daglig leder eller andre ansatte innfris før IFI betaler ut aksjekapitalen.

 • IFI skal i utgangspunktet ikke gå inn med overkurs utover det som dekker etableringskostnader/emisjonskostnader. Eventuell verdi på overkurs skal vurderes av en revisor. Hvis IFI går inn med overkurs skal bedriftseiere/etablerer gå inn med tilsvarende overkurs

 • IFI skal ved investering i aksjer sette aksjekapitalen på sperret konto, til etablering/emisjon er registrert i Brønnøysund
   

Etablerer/bedriftseieren må akseptere IFI sin standard aksjonæravtale.

 
Need more details? Contact us

We are here to assist. Contact us by phone, email or via our Social Media channels.

 • Facebook Social Ikon

© 2020 Sápmi Næringshage

Sápmi Næringshage AS

E-post:   post@sapminh.no

Org.nr: 984863268